ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วม (Open Government and Meaningful Participation Ecosystem) ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยคัดเลือก 2 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดลำปาง และจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ โดยมีภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการในรูปแบบของการทดลองและทดสอบ พัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่และใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ในแก้ไขปัญหาเพื่อทดลองดำเนินการอย่างครบวงจรก่อนนำไปขยายผลยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

          ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เป็นไปอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเข้าสู่ระบบ และแสดงเป็นฐานข้อมูลเดียวของทั้งจังหวัด และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ โดยใช้หลัก “ข้อมูลที่รัฐเห็น ประชาชนเห็น” 

สำนักงาน ก.พ.ร.