Logo

ส่วนสรุป (DASHBOARD) จังหวัดลำปาง

- จุด (รายวัน) จุดความร้อน
- จุด (รายเดือน) จุดความร้อน
- รายการ (รายเดือน) สถานะรอพิจารณาจัดการเชื้อเพลิง จ.ลำปาง
- จุด (รายเดือน) ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่

แผนที่จุดความร้อน (ทั้งประเทศ)

ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ค่าฝุ่นละอองจากการตรวจวัดของเจ้าหน้าที่ภายในจังหวัด

พื้นที่ AQI PM 2.5 µg/m³

ข้อมูลคุณภาพอากาศ โดย RGUARD ข้อมูลคุณภาพอากาศ (ข้อมูลรายชั่วโมงในระดับจังหวัด) rguard.ntdigitalsolutions.com ศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

-NaN-

คะแนนดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)

-No Content-

-NaN- µg/m3

PM1.0

-NaN- µg/m3

PM2.5

-NaN- µg/m3

PM10
ปัญหาสุขภาพของประชาชนโดยเจ้าหน้าที่ รายเดือน

กราฟวงกลมสรุปปัญหาสุขภาพของประชาชน

สถานที่เสี่ยงในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ รายเดือน

กราฟวงกลมสรุปสถานที่เสี่ยงในพื้นที่

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รายเดือน
-
การเฝ้าระวัง
-
การจับกุม
-
การดำเนินคดี
-
อื่น ๆ

จำนวนผู้ป่วยจากมลพิษทางอากาศ ข้อมูลจากจังหวัด หมายเหตุ: ลักษณะการแสดงข้อมูลจะแตกต่างกันตามการจัดเก็บหรือรูปแบบการนำแสนอข้อมูลของจังหวัดลำปาง

หัวใจล้มเหลว โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหืด โรคหลอดเลือดสมอง ปอดบวม โรคหืดเฉียบพลัน ไข้หวัดใหญ่ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ผู้ป่วยจากมลพิษทางอากาศ
-
หัวใจล้มเหลว
-
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
-
โรคหืด
-
โรคหลอดเลือดสมอง
-
ปอดบวม
-
โรคหืดเฉียบพลัน
-
ไข้หวัดใหญ่
-
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
รายการสถิติสถานะคำขอจัดการเชื้อเพลิง ทั้งประเทศ
ข้อมูลจากภาคประชาชน รายเดือน
0 แห่ง
0 แห่ง
0 แห่ง
0 แห่ง
Burn Check ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการเชื้อเพลิง

Notifications 0 New

Quick Actions finance & reports

ข้อมูลผู้ใช้งาน

เข้าใช้งานระบบ
ไม่พบข้อมูลอื่น ๆ